XXX Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-04-28, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 25 marca 2021 r.

4.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”.

5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Godzianowie za 2020 rok

6.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

7.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie w roku 2020.

8.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.

9.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

10.Sprawozdanie Wójta Gminy z Realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2020r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Uchwały Nr XXVII/166/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/165/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Godzianów na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.