XXXi Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-05-20, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

4.Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 28 kwietnia 2021 r.

5.Przedstawienie Raportu o stanie gminy za rok 2020.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Godzianów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXX/179/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały zmiany w treści uchwały XXX/181/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Godzianów na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w treś...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.