XXXIV Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-09-14, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lipca 2021 r.

4.Informacja o wynikach pracy dydaktycznej placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się WPF.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/182/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Godzianów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Godzianów oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.