XXXV Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2021-10-26, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 14 września 2021 r.

4.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia tr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Uchwały Nr XXX/178/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/170/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 5 położonego w budynku przy ul. Szkolnej 4.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/165/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2021 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

12.Sprawy różne.

13.Zakończenie obrad.