Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

w dniu 2018-12-20, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Byczki w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzianów w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kawęczyn w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lnisno w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Płyćwia w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zapady w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

12.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Godzianów.

Głosowanie (Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...)

13.Zaopiniowania zmiany uchwały XXXII/177/18 z 25.01.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów.

Głosowanie (Zaopiniowania zmiany uchwały XXXII/177/1...)

14.Zmiana budżetu Gminy na rok 2018.

Głosowanie (Zmiana budżetu Gminy na rok 2018. )

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.