III Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2018-12-20, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Protokół nr I/18 i nr II/18.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Byczki w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Godzianów w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kawęczyn w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lnisno w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Płyćwia w przedmiocie projektu statutu sołectwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zapady w przedmiocie projektu sołectwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/177/18 z 25.01.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

16.Sprawy różne.

17.Zakończenie obrad.