VI sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-02-26, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół V/19.

4.Informacja z przeprowadzonych wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich z terenu Gminy Godzianów.

5.Zaprzysiężenie Sołtysów.

6.Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2019r.

7.Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.

8.Informacja z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów w roku 2018.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/146/12 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godzianów na rok 2019.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Godzianów" Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Godzianów na 2019 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów na rok 2019.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na rok 2019.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr IV/29/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Byczki.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr IV/30/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Godzianów.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr IV/31/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawęczyn.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr IV/32/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lnisno.

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr IV/33/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płyćwia.

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr IV/34/19 Rady Gminy Godzianów z dnia 14 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zapady.

22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godzianów na lata 2019 - 2023.

23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentówi określenia wynagrodzenia za inkaso.

24.Sprawy różne.

25.Zakończenie obrad.