VII sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-03-26, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół VI/19.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności GO...)

5.Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z rea...)

6.Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z rea...)

7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie w 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Gm...)

8.Omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności GCKSiB za 2018 r.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie sprawozdania finan...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2019 - 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godzianów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr VI/44/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godzianów na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godzianów".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "R...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń użytkowych w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.