X Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-06-26, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Protokół z IX Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 28 maja 2019 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GCKSiB za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z opinią RIO.

Głosowanie (Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdani...)

7.Debata nad Raportem o stanie Gminy za rok 2018.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.