XII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-09-24, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Protokół z XI Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 30 lipca 2019 r.

5.Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.

Głosowanie (Informacja z przygotowania placówek oświ...)

6.Informacja o działalności Stowarzyszenia LGD-”Gniazdo”.

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

Głosowanie (Informacja o przebiegu wykonania budżetu...)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w bu...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2019 – 2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do uchwały Nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XI/75/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie obrad.