XIII Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-10-28, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie zmienionego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie zmienionego porządku obrad.)

3.Protokół z XII Sesji Rady Gminy z dnia 24 wrześnie 2019r.

4.Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 27.09 i 16.10.2019r.

5.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2019 - 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Skierniewicach na kadencję od 2020 do 2023 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rady Gminy Godzianów na zawarcie umowy przez Wójta Gminy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej oraz realizację zadania inwestycyjnego "Eko Zielony Przyjazny Autobus" (zakup autobusu elektrycznego).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godzianów" Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie obrad.