XVI Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2019-12-12, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

4.a)w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (a)w sprawie określenie wysokości stawek...)

5.b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i stawki tej opłaty na terenie Gminy Godzianów

Głosowanie (b) w sprawie wyboru metody ustalenia opł...)

6.c) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Głosowanie (c) w sprawie zwolnienia w części z opłat...)

7.d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Głosowanie (d) w sprawie ustalenia stawki opłaty za...)

8.e) w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Głosowanie (e) w sprawie ustalenia wysokości ryczałt...)

9.f) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Godzianów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie (f) w sprawie określenia wzoru deklaracji...)

10.g) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Godzianów na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Głosowanie (g) w sprawie ustalenia wysokości stawek...)