XIX Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-03-10, godz. 15:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie zmienionego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie zmienionego porządku obrad.)

4.Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2020 r.

5.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie w roku 2019.

6.Sprawozdanie wójta gminy z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - realizacja gminnego programu wspierania rodziny w gminie Godzianów na lata 2019-2021.

7.Sprawozdanie wójta gminy z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021.

8.Sprawozdanie wójta gminy z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

9.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie w 2019 r.

10.Kalendarz imprez w zakresie kultury, sportu w Gminie Godzianów na rok 2020.

11.Sprawozdanie finansowe GCKSiB za 2019 rok.

12.Sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

13.Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Godzianów w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomni oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godzianów w 2019 r.

14.Omówienie zagadnień dotyczących przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Lnisno. - informację z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Przewodniczący Marek Białkowski

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowym w miejscowości Lnisno.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do uchwały XVII/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Wójta Gminy Godzianów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Sprawy różne.

22.Zakończenie obrad.