XX Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-05-19, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

4.Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 10 marca 2020 r.

5.Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2019 rok.

6.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Głosowanie (Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.)

7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020;

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżec...)

8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego GCKSiB za 2019 r.;

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowych...)

10.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Godzianów.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia śred...)

11.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 3.04.2020r, dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej).

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia p...)

12.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G z dnia 23.03.2020 r., dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia p...)

13.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Lnisna, dotyczącego wyłączenia części południowej sołectwa z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia w...)

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie obrad.