XXI Sesja Rady Gminy Godzianów

w dniu 2020-06-24, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zmiana porządku obrad.

4.Protokół z XX Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 19 maja 2020 r.

5.Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy Godzianów z wykonania budżetu za 2019 rok.

6.Głosownie w sprawie przedstawienia sprawozdania.

Głosowanie (Głosownie w sprawie przedstawienia spraw...)

7.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

8.Przedstawienie opinii RIO - UCHWAŁA Nr III/79/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Godzianów z wykonania budżetu za 2019 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Godzianów za rok 2019 - debata.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufani...)

12.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

13.Przedstawienie opinii RIO - UCHWAŁA Nr III/122/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów w sprawie absolutorium za 2019 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XVII/107/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2020 – 2023,

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchw...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/119/20 Rady Gminy Godzianów z dnia 28 stycznia 2020 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów obejmującego obszar sołectwa Lnisno.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/122/20 Rady Gminy Godzianów z dnia 10 marca 2020 roku, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwa...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Godzianów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji p...)

20.Sprawy różne.

21. 19. Zakończenie obrad.